ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Kyushu ช่วง Winter 5 วัน 3 คืน !!

Kyushu, Japan

Not Rated from 0 reviews
0/5
0% of guests recommend

Duration

5 Days

Package Type

Full Board Package

Location

Fukuoka

Overview

ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii

Kyushu Winter 5 วัน 3 คืน

 

 

Price Start : 29,900 THB/person

(Minimum purchase 2 persons)

 

 

Package Period

 • Selling Period : Now - Full limited
 • Travelling Period : 1-5 , 11-15 , 15-19 , 22-26, 23-27 February and 4-8, 18-22 March 2023

 

 

HIGHLIGHT

 • HuisTenBosch #เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว #โรงแรมหุ่นยนต์
 • ซากะ #อุโมงค์ป่าสนดำนิจิโนะ #ลิ้มลองหอยนางรมปิ้งย่าง
 • โออิตะ #ย่านเมืองเก่ามาเมดามาจิ (Little Kyoto) #พิพิธภัณฑ์รองเท้าเกี๊ยะ #พิพิธภันฑ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นฮินะกว่า 4,500 ตัว
 • Tosu Premium Outlets
 • ซากะ #ปราสาทคาราสึ #ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ (กลกิโมโน)
 • เบปปุ #ยูฟุอิน
 • ฟุกุโอกะ #ศาลเจ้าดาไซฟุ
 • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน #Lalaport แชะภาพ หุ่นยนต์กันดั้ม RX93
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซน

 

 

 

 

Package Price

 

 

 

More details, please visit >>>> https://bit.ly/3UeygHT

 

 

-------------------------------------

Included/Excluded

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) บริการแบบ Full Service รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่องฯ 7 กก. อาหารร้อน และ ที่นั่ง (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันสุขภาพ ครอบคลุมถึงโควิด-19 และ ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าอาหาร สำหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรัติ หรือ อาหารมุสลิม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรับที่สนามบินขาไป)

Travel Styles

Cultural
Nature & Adventure
Free & Easy

Facilities

Wifi
Hotel Pick up

Package Location

Kyushu, Japan

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
No Review
You must log in to write review

piyawat Ch Verified

Member Since Jan 2022

38%
from ฿48,900.00 ฿29,900.00

Extra prices:

({{type.price_type}})
{{type.price_html}}
({{type.price_type}})
{{ type.price }}%
{{ formatMoney(type.price) }}
 • {{total_price_html}}
 • {{pay_now_price_html}}
from
฿48,900.00 ฿29,900.00
0 Review